Idea wzajemności

Zasada wzajemności jest jedną z najstarszych form relacji międzyludzkich umożliwiającą powstawanie stałych relacji, transakcji i wymian korzystnych dla społeczności. Na kanwie tej idei, w celu ponoszenia wspólnego ryzyka narodziły się ubezpieczenia wzajemne - obecne na światowym rynku ubezpieczeniowym od najdawniejszych lat.

W Polsce ubezpieczenia wzajemne mające wielowiekową tradycję, zostały reaktywowane do obrotu gospodarczego, w okresie transformacji gospodarczej, z początkiem lat 90-tych poprzedniego stulecia.

Działalność ubezpieczeniowa na zasadach wzajemności oparta jest na dwóch głównych cechach:

 • Ubezpieczony staje się jednocześnie członkiem towarzystwa (osoba lub podmiot zawierający umowę ubezpieczenia wzajemnego, wstępuje w dwa różne, z punktu widzenia prawa cywilnego, stosunki - prawny stosunek członkowstwa w towarzystwie oraz stosunek ubezpieczenia zawierany z towarzystwem).
 • Nadwyżki powstające z operacji ubezpieczeniowej wracają do ubezpieczających w postaci zwrotów składek lub wpływają na obniżenie kosztów ubezpieczenia w następnych okresach (umowa ubezpieczenia wzajemnego nie przenosi w pełni ryzyka na towarzystwo, lecz zostaje ono zatrzymane na poziomie wspólnoty ubezpieczeniowej, co stanowi podstawę do częściowych zwrotów składek, bądź koniecznością dopłat do składek). Cena ostateczna cedowanego ryzyka ubezpieczeniowego jest uzależniona od poziomu szkodowości we wspólnocie, poziomu kosztów prowadzenia wspólnoty oraz finansowych wyników cesji reasekuracyjnych.

Ubezpieczenia wzajemne są prowadzone w interesie członków wspólnoty, bez nastawienia na zysk, jak to ma miejsce w przypadku ubezpieczeniowej spółki akcyjnej. Warto jednak dodać, że ryzyko prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na zasadzie wzajemności ponosi ubezpieczający, w postaci dopłat do składek, czy tez zmniejszonych świadczeń z umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie wzajemne łączy w sobie cechy ubezpieczenia - czyli pozwala na przeniesienie ryzyka z jednostki na wspólnotę - i samo-ubezpieczenia - powodując częściowe zatrzymanie ryzyka dla ubezpieczonego-członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. System składki niestałej właściwy ubezpieczeniu wzajemnemu i towarzyszące temu zwroty i dopłaty składki, stanowią przejaw premii za ryzyko i kosztu ryzyka, a także praktycznej realizacji zasady wzajemności.

Związek Wzajemności Członkowskiej

W ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, funkcjonują wspólnoty ubezpieczeniowe (Związki Wzajemności Członkowskiej), dla których prowadzone są odrębne rozliczenia operacyjnej działalności ubezpieczeniowej.

Oznacza to w praktyce brak partycypacji wyodrębnionej wspólnoty w pokrywaniu strat innych autonomicznie funkcjonujących wspólnot ubezpieczeniowych. Równocześnie istnieje możliwość wyboru zasad rozliczania operacyjnej działalności ubezpieczeniowej, optymalnej dla określonej wspólnoty. Formy współpracy poszczególnych wspólnot z towarzystwem oraz wybór najkorzystniejszego sposobu dyskontowania tych korzyści obejmuje następujące rodzaje stosowanych rozliczeń technicznego rachunku ubezpieczeń wspólnoty:

 1. W oparciu o techniczny wynik ubezpieczeń poszczególnych grup ubezpieczeń wspólnoty może być dokonywany zwrot składek za dany rok obrotowy, w wysokości sumy nadwyżek księgowych technicznego rachunku ubezpieczeń uzyskanych w roku obrotowym. Konsekwencją przyjęcia ww. zasad jest uwzględnienie dopłat do składek w przypadku ujemnego salda niedoborów (strat), w technicznych rachunkach ubezpieczeń poszczególnych grup ubezpieczeń.
 2. Aktywowanie dodatnich wyników technicznych wynikających z rozliczania poszczególnych grup ubezpieczeń, w ramach rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej przeznaczonej na zwrot składek oraz wykorzystywanie tej rezerwy w przypadku wystąpienia ujemnych wyników (niedoborów) w kolejnych latach.
 3. Zmniejszenie świadczeń Towarzystwa na rzecz członków z tytułu ubezpieczenia na zasadach wzajemności. Może to jednak nastąpić wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczonych, wobec których wyklucza się ich udział w pokrywaniu strat poprzez dopłaty do składek.

Korzyści

Korzyści uzyskiwane przez ubezpieczonych na zasadach wzajemności, polegające na obniżeniu kosztów ponoszonych na ubezpieczenie są wynikiem zmniejszenia kosztów ubezpieczenia o m.in.:

 • zysk zawarty w cenie polis firm komercyjnych,
 • eliminację wynagrodzeń agentów,
 • ograniczenie kosztów akwizycji,
 • optymalizację kosztów likwidacji zgłaszanych szkód,
 • optymalizację kosztów administracyjnych,
 • eliminację przypadków wyłudzeń, które w firmach komercyjnych zawyżają szkodowość,
 • nie stosowanie praktyk dumpingowych, których skutki w postaci zawyżonej szkodowości w firmach komercyjnych są rozliczane na całą populację ubezpieczonych,
 • częściowy zwrot składek

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych (Art. 103 Ustawy z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U.2017.1170 t.j. z dnia 2017.06.20).

Tym samym wszystkie podmioty ujęte w art. 3 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, jeżeli przystąpią do towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mogą zawierać umowy ubezpieczenia z wyłączeniem rygorów w/w ustawy.

Dotyczy to następujących podmiotów:

 1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
 2. inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
 3. inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym nie mających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
 4. finansują je w ponad 50 % lub
 5. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
 6. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
 7. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego
 8. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;
 9. inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:
 10. finansują je w ponad 50 % lub
 11. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
 12. posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
 13. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
 14. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;
 15. inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:
 16. ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
 17. wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
 18. przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;
 19. inne, niż określone w pkt 1 i 2, podmioty, jeżeli zamówienie jest finansowane z udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedury udzielania zamówienia określonej w ustawie;
 20. podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.

Członkostwo

Członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” można zostać poprzez wpłatę za udział i objęcie co najmniej 100 udziałów po 100 zł każdy w kapitale zakładowym lub też w sposób nie angażujący żadnych środków, tj. przez złożenie deklaracji przystąpienia do towarzystwa (§ 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu).

O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa posiadających udziały w kapitale zakładowym decyduje Walne Zgromadzenie w oparciu o zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu (§ 7 ust. 2 Statutu).

O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa nie posiadających udziałów w kapitale zakładowym decyduje Zarząd. Od decyzji odmownej Zarządu przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Towarzystwa w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o decyzji Zarządu. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna (§ 7 ust. 3 Statutu).

Warunkiem członkostwa w TUW-CUPRUM jest także zawarcie umowy ubezpieczenia, gdyż w przypadku nie wznowienia umów ubezpieczenia, rozwiązania umowy czy też nie zapłacenia składek następuje ustanie członkostwa w Towarzystwie (§ 7 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 pkt. 2 Statutu).

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM otrzymał srebrne godło QI services - usługi najwyższej jakości w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl