Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

Ubezpieczenie chroni od odpowiedzialności cywilnej podmioty objęte ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub użytkowaniem mienia, w zakresie ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w zakresie podstawowym tj. odpowiedzialność cywilna w zakresie czynów niedozwolonych (delikt) lub w zakresie rozszerzonym o szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania(kontrakt).

Zakres odpowiedzialności obejmuje zapłatę przysługującego poszkodowanemu odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, zwrot niezbędnych kosztów poniesionych w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody, pokrycie kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osób trzecich w sprawach prowadzonych na polecenie lub za zgodą TUW-CUPRUM.

Ogólne warunki ubezpieczenia
Pobierz plik PDF

Ubezpieczenia OC członków władz spółek kapitałowych

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej istnieje możliwość zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych.

Ubezpieczenie to służy zabezpieczeniu interesów majątkowych spółki i członków jej władz (zarząd, rada nadzorcza, prokurenci) w sytuacji powstania zobowiązania w/w podmiotów zagrożonego sankcją cywilnoprawną, a w szczególności zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej, dotyczącej ich sfery majątkowej.

Wnioski ubezpieczeniowe

Wnioski o zawarcie ubezpieczeń majątkowych w postaci pliku PDF lub WORD.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM otrzymał srebrne godło QI services - usługi najwyższej jakości w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl