Ubezpieczenia grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków zawierane są przez TUW-CUPRUM z członkami Towarzystwa oraz z osobami nie będącymi członkami TUW-CUPRUM, na rzecz osób trzecich.

 • Umowy ubezpieczenia z członkami Towarzystwa zawiera się na zasadach wzajemności członkowskiej,
 • Do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
 • Umowy ubezpieczenia zawierane są w formie imiennej lub bezimiennej,
 • Suma ubezpieczenia na wypadek trwałego 100%-towego inwalidztwa ustalona zostaje w porozumieniu z ubezpieczającym,
 • Składka za ubezpieczenie obliczana jest na podstawie taryfy składek, obowiązującej w dacie zawierania umowy,

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 • Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon osoby ubezpieczonej,
 • Ubezpieczenie może zostać zawarte w zakresie pełnym, z ochroną ubezpieczeniowa trwającą przez cała dobę, niezależnie od miejsca pobytu ubezpieczonego, lub w zakresie ograniczonym – określonym w umowie ubezpieczenia.

Rodzaje świadczeń

Z umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przysługują następujące świadczenia:

 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • z tytułu zgonu ubezpieczonego,

a także:

 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot zakupu protez i środków pomocniczych oraz ewentualnego przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Wysokość wszystkich świadczeń określona jest procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia. Wszystkie należne z tytułu umowy ubezpieczenia świadczenia wypłacane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14-tu dni od daty złożenia wniosku oraz dokumentów pozwalających na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa i wysokości świadczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

 

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Wniosek o zawarcie umowy (PDF)

Ubezpieczenia grupowe chorób i wypadków

Ubezpieczenia zawierane są na rzecz rodzin i pracowników zakładów pracy będących członkami TUW-CUPRUM oraz na rzecz pracowników firm nie będących członkami Towarzystwa.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • Nieszczęśliwe wypadki, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego,
 • Choroba ubezpieczonego wymagająca leczenia szpitalnego lub będąca przyczyną zgonu ubezpieczonego,
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków lub choroby powodujące zgon członków rodziny ubezpieczonego,
 • Pobyt ubezpieczonej lub małżonki ubezpieczonego w szpitalu związany z urodzeniem dziecka.

Rodzaje świadczeń

 • Z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego:
 • zgon ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu.
 • Z tytułu choroby powodującej:
 • zgon ubezpieczonego,
 • pobyt w szpitalu,
 • Z tytułu zgonów współubezpieczonych członków rodziny w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
 • Ztytułu pobytu ubezpieczonej lub małżonki ubezpieczonego w szpitalu w związku z urodzeniem dziecka.

Wysokość wszystkich świadczeń określana jest procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia.

W przypadku zaistnienia objętych ochroną ubezpieczeniową zdarzeń, wypłaca się sumę przewidzianych świadczeń, nawet jeśli łącznie przekroczy ona sumę ubezpieczenia. Wszystkie należne z tytułu umowy ubezpieczenia świadczenia wypłacane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14-tu dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Pobierz plik PDF

Deklaracja zgody

Pobierz plik PDFPobierz plik DOC

Wniosek o zawarcie ubezpieczenia

Pobierz plik PDFPobierz plik DOC

Ubezpieczenia indywidualne chorób i wypadków

Ubezpieczenie adresowane jest do osób fizycznych, które w okresie wcześniejszym objęte były ubezpieczeniem grupowym chorób i wypadków.

 • Umowy ubezpieczenia indywidualnego chorób i wypadków nie są związane z zasadą wzajemności ani z prawem członkostwa w TUW-CUPRUM.
 • Umowę zawiera się na okres 12-tu miesięcy i przedłuża się automatycznie , o ile przed końcem okresu ubezpieczenia żadna ze stron jej nie wypowie lub jeśli ubezpieczony opłaci z góry składkę za przyszły okres.
 • Suma ubezpieczenia określona zostaje indywidualnie w każdej umowie ubezpieczenia, z tym że nie może być ona wyższa niż w ubezpieczeniu grupowym, którym ubezpieczony był wcześniej objęty.
 • Składa za ubezpieczenie ustalana jest w oparciu o obowiązującą, w dacie zawierania umowy, taryfę składek i płatna jest w odstępach kwartalnych – z góry do 15-tego dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

W zależności od warunków na jakich zawarto umowę ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia są:

 • Nieszczęśliwe wypadki, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego,
 • Choroba ubezpieczonego wymagająca leczenia szpitalnego lub będąca przyczyną zgonu ubezpieczonego,
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków lub choroby powodujące zgon członków rodziny ubezpieczonego,
 • Pobyt ubezpieczonej lub małżonki ubezpieczonego w szpitalu związany z urodzeniem dziecka.

Rodzaje i wysokość świadczeń

W zależności od warunków, na jakich zawarto indywidualną umowę z ubezpieczenia chorób i wypadków przysługują następujące świadczenia:

 • Z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego:
 • zgon ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu.
 • Z tytułu choroby powodującej:
 • zgon ubezpieczonego,
 • pobyt w szpitalu,
 • Z tytułu zgonów współubezpieczonych członków rodziny w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
 • Ztytułu pobytu ubezpieczonej lub małżonki ubezpieczonego w szpitalu w związku z urodzeniem dziecka.
Ogólne warunki ubezpieczenia

Pobierz plik PDF 

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM został w 2023 roku wyróżniony w rankingu "Gwiazdy Ubezpieczeń" - organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Fotorelacja.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl