Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR)

2017

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” w Lubinie
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Opinia i raport audytora
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2016

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” w Lubinie
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Opinia i raport audytora
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

 

 

 

 

 

 

 

 

O nas

Świadczymy usługi ubezpieczeniowe na zasadach wzajemności dla dużych przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych różnych sektorów branżowych.

Opracowujemy indywidualne, nowoczesne programy ubezpieczeniowe, uwzględniające szczególnie specyfikę danej branży, profesjonalne szacowanie ryzyka, rzetelny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Zapewniamy sprawną likwidację szkód. Od lat specjalizujemy się m.in. w ryzykach przemysłowych tworząc kompleksowe rozwiązania produktowe.

TUW-CUPRUM prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń osobowo-majątkowych, oferując podmiotom gospodarczym ochronę z zakresu:

 1. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 2. ubezpieczenia choroby,
 3. ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i zagranicznym,
 4. ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami,
 5. ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych,
 6. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

TUW-CUPRUM jest jedynym w Polsce zakładem ubezpieczeń, stosującym zasadę systematycznego zwrotu składek z tytułu rozliczenia technicznego rachunku ubezpieczeń za rok obrotowy, oferując najwyższej jakości usługi ubezpieczeniowe, przy optymalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia ryzyk oraz minimalizacji kosztów finansowanej tą drogą ochrony ryzyka.

Historia

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" w Lubinie rozpoczęło działalność ubezpieczeniową w 1994 roku, jako drugie Towarzystwo w Polsce funkcjonujące w formule ubezpieczeń wzajemnych.

Założycielami TUW były spółki grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA, a pierwszymi członkami podmioty tej Grupy, lokalni przedsiębiorcy oraz odbiorcy i kooperanci Polskiej Miedzi.

Wyrazem systematycznego rozwoju Towarzystwa oraz jego stabilizacji na polskim rynku ubezpieczeniowym było:

 • produktowe rozszerzenie działalności o ubezpieczenia osobowe,
 • pozyskanie drugiego Związku Wzajemności Członkowskiej zorganizowanego w oparciu o jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,
 • pięciokrotnego wzrostu składek przypisanych brutto,
 • bezinwestycyjnego wzrostu środków własnych z niespełna 1 mln do poziomu przekraczającego 35mln zł,
 • osiągnięcie poziomu lokat w wysokości 46,8 mln zł,
 • zorganizowanie programów reasekuracyjnych i koasekuracyjnych dla przyjmowanych do ubezpieczenia ryzyk,
 • profesjonalizacji kadry Towarzystwa w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej.

Zasady funkcjonowania TUW-CUPRUM w oparciu o formułę wzajemnościową przewidywały w latach 2004-2008 dokonywanie zwrotów składek dla członków Towarzystwa wynikających z rozliczenia technicznego rachunku ubezpieczeń za każdy kolejny rok obrotowy. We wszystkich latach działalności Towarzystwo przekazywało ubezpieczonym zwroty składek w wysokości dodatniego technicznego wyniku ubezpieczeń. Wobec łącznej kwoty składek przypisanych brutto za lata 2004 – 2008 w wysokości 232 mln zł, zwrócona kwota składek ubezpieczonym na zasadach wzajemności wyniosła prawie 97 mln zł. Oznaczało to uzyskanie przez członków Towarzystwa obniżenia efektywnego kosztu ubezpieczenia o ponad 40% w stosunku do rynkowych cen ubezpieczanego majątku.

Równocześnie, w tym okresie Towarzystwo osiągnęło sumę nadwyżek bilansowych wynoszącą 27 482 tys. zł, która w dominującej części została przeniesiona na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy, oraz stanowiła podstawę do zasilenia funduszy celowych Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa

Piotr Dzikiewicz – Prezes Zarządu
Renata Głuszczuk – Członek Zarządu
Andrzej Tatuśko - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Piotr Tokarczuk
Sebastian Andruszkiewicz
Monika Braszczok
Robert Kurek
Krzysztof Jajuga
Anna Janiszewska-Nietubyć

 

Udziałowcy

KGHM Polska Miedź S.A.
MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o.
INTERFERIE S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
KGHM ZANAM S.A.
INOVA-Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

Struktura organizacyjna

Pobierz plik PDF

Ład korporacyjny

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Koporacyjnego w 2017 r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Koporacyjnego w 2016 r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Koporacyjnego w 2015 r.

Pobierz plik PDF

Polityka informacyjna

Pobierz plik PDF

Polityka reklamowa

Pobierz plik PDF

Ogłoszenie o przetargu 1/BZ/2019

 

Postępowanie przetargowe nr 1/BZ/2019 pn. "Rozbudowa budynku biurowego o archiwum na parterze i salę konferencyjną na piętrze” w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82”.

PLIKI DO POBRANIA:

1_BZ_2019 TUW-CUPRUM ogłoszenie o przetargu rozbudowa archiwum i s_konferencyjnej.pdf
1_BZ_2019 TUW-CUPRUM SIWZ.rar
1_BZ_2019 TUW-CUPRUM projekt budowlany archiwum i s_konferencyjnej.rar
1_BZ_2019 TUW-CUPRUM przedmiary robót.rar

 

1. INFORMACJE OGÓLNE.

Postępowanie zakupowe niepubliczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w oparciu o Regulamin wyboru wykonawców robót i usług oraz dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz TUW-CUPRUM (UZ 195/2018) jak również w oparciu o postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu zakupowym objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I ORGANIZATORA POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO.

Zamawiający: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM".
Organizator postępowania zakupowego: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM", 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82

 

3. OKREŚLENIE TRYBU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO.

Postępowanie zakupowe niepubliczne nr 1/BZ/2019 pn. "Rozbudowa budynku biurowego o archiwum na parterze i salę konferencyjną na piętrze” w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity).

 

4. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z rozbudową archiwum i pomieszczenia sali konferencyjnej w budynku biurowym w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 w oparciu o zatwierdzony  projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę wydane decyzją nr 745 Starostwa Powiatowego w Lubinie z dnia 31.08.2018 r.

Szczegółowe warunki i dokumentacja przetargowa (SIWZ, projekt budowlany, przedmiary wymaganych prac), są dostępne na stronie internetowej www.tuw-cuprum.pl  w zakładce „O Firmie > Ogłoszenia” – „Ogłoszenie o przetargu 1/BZ/2019”.

Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia - do 30 września 2019 r.

 

5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY.

Cena - 90%
Termin wykonania - 10%

 

6. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • wykażą, że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego
 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w ofercie.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w : Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM", 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, celem prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna możliwa jest do przeprowadzenia do dnia 06.03.2019 r. po uprzednim uzgodnieniu z osobami wskazanymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawach technicznych.

 

7. WADIUM.

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium przetargowego   w wysokości 10.000,00 zł (w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). 

 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający wskazuje do kontaktów w sprawach organizacyjnych i merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Andrzej Chmielewski, e-mail: andrzej.chmielewski@tuw-cuprum.pltel. 076 72 77 400
Zdzisław Reguła, e-mail: zdzislaw.regula@tuw-cuprum.pl tel. 076 72 77 433.

 

9. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia Postępowania zakupowego bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

 

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM otrzymał srebrne godło QI services - usługi najwyższej jakości w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl