Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR)

2020

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2019

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Opinia i raport audytora
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2018

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Opinia i raport audytora
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2017

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Opinia i raport audytora
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

2016

 1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
 2. Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
 3. Opinia i raport audytora
 4. Ujawnienia dotyczące sporów pozasądowych

 

 

 

 

 

 

 

 

O nas

Świadczymy usługi ubezpieczeniowe na zasadach wzajemności dla dużych przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych różnych sektorów branżowych.

Opracowujemy indywidualne, nowoczesne programy ubezpieczeniowe, uwzględniające szczególnie specyfikę danej branży, profesjonalne szacowanie ryzyka, rzetelny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Zapewniamy sprawną likwidację szkód. Od lat specjalizujemy się m.in. w ryzykach przemysłowych tworząc kompleksowe rozwiązania produktowe.

TUW-CUPRUM prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń osobowo-majątkowych, oferując podmiotom gospodarczym ochronę z zakresu:

 1. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 2. ubezpieczenia choroby,
 3. ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i zagranicznym,
 4. ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami,
 5. ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych,
 6. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

TUW-CUPRUM jest jedynym w Polsce zakładem ubezpieczeń, stosującym zasadę systematycznego zwrotu składek z tytułu rozliczenia technicznego rachunku ubezpieczeń za rok obrotowy, oferując najwyższej jakości usługi ubezpieczeniowe, przy optymalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia ryzyk oraz minimalizacji kosztów finansowanej tą drogą ochrony ryzyka.

Historia

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" w Lubinie rozpoczęło działalność ubezpieczeniową w 1994 roku, jako drugie Towarzystwo w Polsce funkcjonujące w formule ubezpieczeń wzajemnych.

Założycielami TUW były spółki grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA, a pierwszymi członkami podmioty tej Grupy, lokalni przedsiębiorcy oraz odbiorcy i kooperanci Polskiej Miedzi.

Wyrazem systematycznego rozwoju Towarzystwa oraz jego stabilizacji na polskim rynku ubezpieczeniowym było:

 • produktowe rozszerzenie działalności o ubezpieczenia osobowe,
 • pozyskanie drugiego Związku Wzajemności Członkowskiej zorganizowanego w oparciu o jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,
 • pięciokrotnego wzrostu składek przypisanych brutto,
 • bezinwestycyjnego wzrostu środków własnych z niespełna 1 mln do poziomu przekraczającego 35mln zł,
 • osiągnięcie poziomu lokat w wysokości 46,8 mln zł,
 • zorganizowanie programów reasekuracyjnych i koasekuracyjnych dla przyjmowanych do ubezpieczenia ryzyk,
 • profesjonalizacji kadry Towarzystwa w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej.

Zasady funkcjonowania TUW-CUPRUM w oparciu o formułę wzajemnościową przewidywały w latach 2004-2008 dokonywanie zwrotów składek dla członków Towarzystwa wynikających z rozliczenia technicznego rachunku ubezpieczeń za każdy kolejny rok obrotowy. We wszystkich latach działalności Towarzystwo przekazywało ubezpieczonym zwroty składek w wysokości dodatniego technicznego wyniku ubezpieczeń. Wobec łącznej kwoty składek przypisanych brutto za lata 2004 – 2008 w wysokości 232 mln zł, zwrócona kwota składek ubezpieczonym na zasadach wzajemności wyniosła prawie 97 mln zł. Oznaczało to uzyskanie przez członków Towarzystwa obniżenia efektywnego kosztu ubezpieczenia o ponad 40% w stosunku do rynkowych cen ubezpieczanego majątku.

Równocześnie, w tym okresie Towarzystwo osiągnęło sumę nadwyżek bilansowych wynoszącą 27 482 tys. zł, która w dominującej części została przeniesiona na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy, oraz stanowiła podstawę do zasilenia funduszy celowych Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa

Piotr Dzikiewicz – Prezes Zarządu
Renata Głuszczuk – Członek Zarządu
Andrzej Tatuśko - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Damian Pietrzyk
Monika Braszczok
Robert Kurek
Krzysztof Jajuga
Anna Janiszewska-Nietubyć
Janusz Ostaszewski

 

 

Udziałowcy

KGHM Polska Miedź S.A.
MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o.
INTERFERIE S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
KGHM ZANAM S.A.
INOVA-Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

Struktura organizacyjna

Pobierz plik PDF

Ład korporacyjny

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Koporacyjnego w 2020r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Koporacyjnego w 2019r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Koporacyjnego w 2018 r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Koporacyjnego w 2017 r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Koporacyjnego w 2016 r.

Pobierz plik PDF

 

Raport Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM ze stosowania Zasad Ładu Koporacyjnego w 2015 r.

Pobierz plik PDF

Polityka informacyjna

Pobierz plik PDF

Polityka reklamowa

Pobierz plik PDF

Spis aktualnych ogłoszeń:

OGŁOSZENIE NR 1
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” na lata 2019-2020

Zarząd TUW-CUPRUM informuje, że w dniu 11.10.2019 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego TUW-CUPRUM oraz badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) za lata 2019-2020. Wybrany podmiot: PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 2
Postępowanie przetargowe nr 1/BZ/2019 pn. "Rozbudowa budynku biurowego o archiwum na parterze i salę konferencyjną na piętrze” w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82”.

 


 

 

 

OGŁOSZENIE NR 1
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” na lata 2019-2020

Treść zaproszenia w PDF

Rada Nadzorcza Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” z siedzibą w Lubinie, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR)  za rok obrotowy 2019 i 2020

 

1. Określenie firmy i siedziby Spółki

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM”

ul. M. Skłodowskiej-Curie 82

59-301 Lubin

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego TUW-CUPRUM za rok zakończony dnia 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r. oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania Towarzystwa odrębnie za każdy rok.

2) Przeprowadzenie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) za rok zakończony dnia 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r. oraz wyrażenie na piśmie opinii o sprawozdaniu odrębnie za każdy rok.

3) Wykonanie prac określonych w pkt 1 powinno zostać wykonane w miesiącach listopad-grudzień danego roku obrotowego w zakresie badania wstępnego oraz w miesiącach styczeń-luty następnego roku po danym roku obrotowym w zakresie badania właściwego. Wykonanie prac określonych pkt 2 powinno zostać wykonane w terminach zgodnych z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.

Badanie sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) powinno zostać wykonane zgodnie z właściwymi polskimi i unijnymi regulacjami prawnymi.

Podstawowe informacje o zakresie i profilu działalności TUW-CUPRUM są dostępne na stronie internetowej spółki: https://tuw-cuprum.pl.

Szczegółowych informacji na temat TUW-CUPRUM niezbędnych do sformułowania oferty udziela: Barbara Klepaczek – Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych Główny Księgowy

tel. (76) 72 77 402, fax. 72 77 410; e-mail: barbara.klepaczek@tuw-cuprum.pl

 

3. Termin i miejsce składania ofert

Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego TUW-CUPRUM oraz badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR)” należy przesłać pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Towarzystwa. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 31sierpnia 2019 roku do godz. 15.00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Towarzystwa na w/w adres.

Osoba do kontaktu w przypadku pytań: Andrzej Chmielewski - Kierownik Biura Zarządu i Administracji; tel. (76) 72 77 429; e-mail: andrzej.chmielewski@tuw-cuprum.pl

 

4. Warunki przeprowadzenia badania:

1) Badania sprawozdania finansowego Towarzystwa oraz badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) może dokonać firma audytorska, która:

a) spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089);

b) spełnia warunki w zakresie rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. 2017, poz. 1089);

c) dysponuje kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) zarówno za rok zakończony dnia 31.12.2019 r., jak i za rok zakończony 31.12.2020 r.;

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu oferty i w stosunku do niej nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości, ani nie ma podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

2) Nie wyklucza się z udziału w procedurze wyboru firm, które uzyskały mniej niż 15% swojego całkowitego wynagrodzenia z tytułu badań od jednostek zainteresowania publicznego w danym państwie Unii Europejskiej w poprzednim roku kalendarzowym, zamieszczonych w wykazie firm audytorskich, o których mowa w art. 91Ustawyz dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. 2017, poz. 1089);.

3) Miejsce przeprowadzenia badania: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin.

4) Zapewnienie uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w co najmniej dwóch spotkaniach z przedstawicielami Zarządu Towarzystwa a ponadto z Komitetem Audytu, zgodnie z regulacjami prawnymi. Ponadto także - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby– kluczowy biegły rewident będzie uczestniczył w posiedzeniach organu opiniującego (Rady Nadzorczej) i w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zatwierdzającego sprawozdanie finansowe w celu złożenia wszelkich wyjaśnień i informacji związanych z przeprowadzonymi badaniami. Koszty uczestnictwa w spotkaniach ponosi firma audytorska.

 

5. Oferta powinna zawierać:

1) Podstawowe informacje nt. firmy audytorskiej:

a) o formie prowadzenia działalności, aktualnym wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. 2017, poz. 1089) z podaniem numeru i daty wpisu;

b) o doświadczeniu w zakresie ustawowego badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym jednostek z branży ubezpieczeniowej. Wymagane informacje:

- ilość audytów firm ubezpieczeniowych (odrębnie proszę wykazać ilość badanych SFCR) w latach 2016-2018;

- ilość audytów innych firm z sektora finansowego posiadających status JZP w latach 2016-2018;

c) o  postępowaniach  dyscyplinarnych  wszczętych  przez  odpowiednie organy samorządu zawodowego biegłych rewidentów oraz wynikach tych postępowań oraz wynikach audytu (kontroli) przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Audytowego w okresie od 01.01.2015 r. lub pisemną informację (Oświadczenie) o braku prowadzenia takich postępowań i kontroli;

d) o składzie zespołu audytowego przewidzianego do badania Towarzystwa (liczebność oraz informacje na temat kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień i doświadczeniu zespołu przewidzianego do przeprowadzenia badania);

e) o ryzyku zaprzestania spełniania wymogów wpisu (art. 46 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. 2017, poz. 1089) i ryzyku skreślenia z listy firm audytorskich, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. 2017, poz. 1089) w związku z tym, że po 30 marca 2019 r. firmy audytorskie i biegli rewidenci zatwierdzeni w Wielkiej Brytanii mogą stać się firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami pochodzącymi z państwa trzeciego, lub oświadczenie o braku występowania takiego ryzyka.

2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających:

a) posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej, o którym mowa w art. 53 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. 2017, poz. 1089);

b) posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego na sumy gwarancyjne wyższe, aniżeli określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej z dnia 7 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2074).

3) Pisemne oświadczenia dotyczące:

- firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności o których mowa w art. 69-73 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. 2017, poz. 1089), pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. 2017, poz. 1089);

- informacji o jakichkolwiek istniejących zagrożeniach dla niezależności firmy audytorskiej oraz potencjalnego kluczowego biegłego rewidenta, wraz z informacją o zabezpieczeniach zastosowanych w celu ich zminimalizowania zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. 2017, poz. 1089);

- dysponowania kompetentnymi pracownikami, czasem i zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania w ciągu 2 kolejnych lat (za rok zakończony dnia 31.12.2019 r., jak i za rok zakończony 31.12.2020 r.);

- wyznaczenia na kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej na listę biegłych rewidentów, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i w związku z tym spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. 2017, poz. 1089), posiadającą doświadczenie w zakresie badania firm ubezpieczeniowych lub innych firm sektora finansowego, posiadających status jednostki zainteresowania publicznego;

- nie naruszaniu zapisów art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego w przypadku podpisania stosownych umów z TUW-CUPRUM.

4) Określenie ceny łącznej (powiększonej o ustawowo należny podatek VAT), z wyszczególnieniem:

- ceny za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania,

- ceny za przeprowadzenie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) wraz z wyrażeniem opinii o sprawozdaniu,

wraz z określeniem (w odniesieniu do obu sprawozdań) ewentualnych kosztów dodatkowych, warunków i terminów płatności, podanych w skali 1 roku oraz w skali 2 lat.

Podane wynagrodzenie za przeprowadzenie badań ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz TUW-CUPRUM lub spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

5) Wskazanie metod oraz terminów badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) Towarzystwa, które to powinny uwzględniać ustawowe terminy publikacji sprawozdań finansowych oraz sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR).

6) Informację o usługach świadczonych na rzecz Towarzystwa i spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w ostatnich 2 latach (2017-2018) oraz wynagrodzeniach za te usługi.

 

6. Kryteria oceny ofert

Główne kryteria oceny ofert stanowią:

a) zachowanie niezależności firmy audytorskiej i członków zespołu przeprowadzającego badanie,

b) doświadczenie w zakresie ustawowego badania sprawozdań  finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym jednostek z branży ubezpieczeniowej,

c) reputacja firmy audytorskiej i jej pozycja na rynku usług audytorskich,

d) zaproponowana cena łączna (wraz z podatkiem VAT),

e) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie.

 

7. Data i miejsce otwarcia ofert oraz zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania

Otwarcie ofert przez Zespół ds. wyboru audytora, działający przy Zarządzie TUW-CUPRUM nastąpi po 1 września 2019 roku w siedzibie Towarzystwa pod adresem: ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) Towarzystwa za rok obrotowy 2019 i 2020 nastąpi w terminie do dnia 31października 2019 roku.

 

8. Informacje dodatkowe:

1) Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się do podpisania umowy, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 roku.

3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR), przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 


OGŁOSZENIE NR 2
Postępowanie przetargowe nr 1/BZ/2019 pn. "Rozbudowa budynku biurowego o archiwum na parterze i salę konferencyjną na piętrze” w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82”.

PLIKI DO POBRANIA:

1_BZ_2019 TUW-CUPRUM ogłoszenie o przetargu rozbudowa archiwum i s_konferencyjnej.pdf
1_BZ_2019 TUW-CUPRUM SIWZ.rar
1_BZ_2019 TUW-CUPRUM projekt budowlany archiwum i s_konferencyjnej.rar
1_BZ_2019 TUW-CUPRUM przedmiary robót.rar

 

1. INFORMACJE OGÓLNE.

Postępowanie zakupowe niepubliczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w oparciu o Regulamin wyboru wykonawców robót i usług oraz dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz TUW-CUPRUM (UZ 195/2018) jak również w oparciu o postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu zakupowym objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I ORGANIZATORA POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO.

Zamawiający: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM".
Organizator postępowania zakupowego: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM", 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82

 

3. OKREŚLENIE TRYBU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO.

Postępowanie zakupowe niepubliczne nr 1/BZ/2019 pn. "Rozbudowa budynku biurowego o archiwum na parterze i salę konferencyjną na piętrze” w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity).

 

4. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z rozbudową archiwum i pomieszczenia sali konferencyjnej w budynku biurowym w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 w oparciu o zatwierdzony  projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę wydane decyzją nr 745 Starostwa Powiatowego w Lubinie z dnia 31.08.2018 r.

Szczegółowe warunki i dokumentacja przetargowa (SIWZ, projekt budowlany, przedmiary wymaganych prac), są dostępne na stronie internetowej www.tuw-cuprum.pl  w zakładce „O Firmie > Ogłoszenia” – „Ogłoszenie o przetargu 1/BZ/2019”.

Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia - do 30 września 2019 r.

 

5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY.

Cena - 90%
Termin wykonania - 10%

 

6. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • wykażą, że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego
 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w ofercie.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w : Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM", 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, celem prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna możliwa jest do przeprowadzenia do dnia 06.03.2019 r. po uprzednim uzgodnieniu z osobami wskazanymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawach technicznych.

 

7. WADIUM.

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium przetargowego   w wysokości 10.000,00 zł (w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). 

 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający wskazuje do kontaktów w sprawach organizacyjnych i merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Andrzej Chmielewski, e-mail: andrzej.chmielewski@tuw-cuprum.pltel. 076 72 77 400
Zdzisław Reguła, e-mail: zdzislaw.regula@tuw-cuprum.pl tel. 076 72 77 433.

 

9. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia Postępowania zakupowego bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

 

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM otrzymał srebrne godło QI services - usługi najwyższej jakości w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl