Aktuariusz
Specjalista ubezpieczeniowy, zajmujący się zastosowaniem matematyki i jej metod w ubezpieczeniach i reasekuracji.
Akwizycja
Czynność wykonywana przez pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń.
Auto casco
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, statków powietrznych, śródlądowych, morskich od szkód wynikłych z ich ruchu.
Bonus
Ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Broker ubezpieczeniowy
Niezależny pośrednik, podejmujący się zawodowo i za wynagrodzeniem zawarcia lub pośredniczenia w zawarciu umowy ubezpieczenia, działający na rachunek, w interesie i w imieniu ubezpieczającego.
Business interruption
Ubezpieczenie od skutków przerw w podstawowej działalności przedsiębiorstwa z powodu pożaru lub innych zdarzeń losowych. Z tytułu ubezpieczenia business interruption ubezpieczyciel pokrywa m.in. utratę przewidzianego zysku, płace pracowników, wynajem lokali itp.
Captive Insurance
Firma ubezpieczeniowa należącą do jednego podmiotu gospodarczego, grupy zawodowej lub grupy firm powiązanych. Nazwa Captive Insurance jest używana dla specyficznych zakładów ubezpieczeń, których głównym celem działalności jest zabezpieczenie ryzyk nieubezpieczalnych na rynku tradycyjnym oraz właścicielom captive'u. Jest używany do alternatywnego transferu ryzyka (Alternative Risk Transfer), dającego właścicielom możliwości obniżenia składki ubezpieczeniowej dotychczas opłacanej przez przedsiębiorstwo.
CAR - Contractor's All Risk
Ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy. Jedna polisa obejmuje cały proces budowy, sprzęt budowlany oraz odpowiedzialność cywilną wykonawcy robót budowlanych.
Cargo
Rodzaj ubezpieczenia majątkowego obejmujący przewożone ładunki np. od ognia, kradzieży, uszkodzenia podczas transportu.
Cesja
Przelanie praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią; w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji, np. cesji praw może zażądać bank w zamian za udzielenie kredytu.
Cedent
Osoba przenosząca wierzytelność na nabywcę (cesjonariusza). Określenie używane w umowach reasekuracji, oznaczające zakład ubezpieczeń, który odstępuje część zawartych ubezpieczeń reasekuratorowi.
Certyfikat ubezpieczenia
Zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiące czasowy dowód ubezpieczenia.
CPE Contractor's Plant and Equipment
Ubezpieczenie sprzętu wykonawcy (w ubezpieczeniu ryzyk budowy).
CWAR Contract Works All Risk
Ubezpieczenie wszelkich ryzyk związanych z kontraktem (w ubezpieczeniu ryzyk budowy).
Dealer ubezpieczeniowy
Pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego, upoważniony do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz towarzystwa lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.
Dział ubezpieczeń
Ustawowo określony rodzaj ubezpieczeń majątkowych lub osobowych, np. ubezpieczenia grupowe, rodzinne na życie, itp.
EAR - Erection All Risk
Ubezpieczenia wszelkich ryzyk montażu (w ubezpieczeniach związanych z działalnością budowlaną).
Ekspiracja ubezpieczenia
Ustanie, wygaśnięcie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najczęściej termin ekspiracji określa polisa ubezpieczeniowa albo inny dokument zawarcia umowy ubezpieczenia.
Franszyza
Część szkody, za którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.
Fundusz Ochrony Ubezpieczonych
Fundusz powołany przez Ministra Finansów. Zadaniem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń osób ubezpieczonych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela. Fundusz tworzony jest ze środków przekazywanych przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe.
Generalna polisa
Rodzaj polisy stosowanej w ubezpieczeniu ładunku w czasie transportu. Może obejmować wszystkie lub tylko niektóre przesyłki wysyłane, bądź otrzymywane przez ubezpieczającego. Ściśle określa rodzaj przesyłek, zakres ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową, rodzaj transportu, trasę itp.
Grupowe ubezpieczenia
Ubezpieczenie osobowe, w którym jedną stroną jest grupa osób. Obecnie prowadzi się grupowe ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.
Gwarancja ubezpieczeniowa
Jednostronne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz podmiotu uprawnionego (beneficjenta) w sytuacji, gdy podmiot wnioskujący o wystawienie gwarancji nie wywiązał się z ustalonego, wobec beneficjenta, obowiązku.
Huraganowe szkody
Szkody wyrządzone przez wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sec. Występowanie huraganu potwierdza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Implozja
Działanie ciśnienia zewnętrznego powodujące uszkodzenie urządzeń, bądź aparatów próżniowych np. lamp kineskopowych w aparatach tv. Ryzyko objęte ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.
Karencja
Ustalony w ogólnych warunkach ubezpieczenia okres, w czasie którego zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie skutkuje realizacją świadczenia.
Klauzule ubezpieczeniowe
Zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej.
Koasekuracja
Wspólne ubezpieczenie na podstawie jednej polisy określonego ryzyka przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli. Odpowiedzialność Reasekuratorów jest ustalana w procentach sumy ubezpieczenia albo w częściach ułamkowych.
Komisarz awaryjny
Osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie umowy zastępuje ubezpieczyciela na terenie innego państwa w przypadkach powstania szkód lub awarii objętych ochroną ubezpieczeniową.
Kompensacja
Jedna z funkcji zakładu ubezpieczeń. Dostarczanie środków pieniężnych na pokrycie strat wynikłych ze zdarzeń losowych.
Krótkoterminowe ubezpieczenie
Ubezpieczenie zawarte na okres krótszy od roku, składkę za ubezpieczenie krótkoterminowe oblicza się według tzw. tabeli frakcyjnej albo według zasady "pro rata temporis".
Kumulacja ryzyk
Zbiór ubezpieczeń należących najczęściej do różnych ubezpieczających, które w pewnych przypadkach mogą tworzyć jedno wspólne ryzyko ubezpieczeniowe, np. w transporcie morskim towarów.
Kumulacja świadczeń
Łączenie przysługujących świadczeń z kilku umów ubezpieczenia. Stosowana w ubezpieczeniach osobowych, w których kumulacji podlegają świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego inwalidztwa.
Likwidacja szkody
Zespół czynności wykonywanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe dla ustalenia przyczyny i rozmiaru szkód oraz odpowiedzialności za daną szkodę, i obliczenie wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu.
Margines wypłacalności
Określona przepisami prawa wielkość środków własnych ubezpieczyciela, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.
Nagłe zachorowanie
Schorzenie, powstałe w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, które powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu narządów ciała Ubezpieczonego, niezależnie od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii, co do której lekarz może postawić diagnozę. Za nagłe zachorowanie nie uważa się zaostrzenia choroby przewlekłej, która występowała przed objęciem ochroną ubezpieczeniową (choroba uprzednio występująca), z powodu której Ubezpieczony był leczony, diagnozowany lub stosował środki medyczne lub paramedyczne.
Niedoubezpieczenie
Ubezpieczenie poniżej wartości mienia. W razie szkody wypłata odszkodowania jest wprost proporcjonalna do sumy ubezpieczenia i faktycznej wartości mienia.
Nieszczęśliwy wypadek
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność za szkodę na osobie lub w mieniu, jaką - na podstawie przepisów prawa cywilnego - ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia.
Odpowiedzialność cywilna deliktowa
Odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobim trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.
Odpowiedzialność cywilna kontraktowa
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (kontraktu).
Odszkodowanie
Suma, którą ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego lub dobrowolnego w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego. Odszkodowanie wypłacane jest zawsze w granicach sumy ubezpieczenia jednak sposób jego ustalenia może być różny w zależności od przyjętej przez towarzystwo metody szacowania majątku. Odszkodowanie może być ustalone wg wartości:
  • rzeczywistej (tj z uwzględnieniem stopnia zużycia majątku),

  • odtworzeniowej (tj. na podstawie kosztów naprawienia szkody),

  • rynkowej (tj. według aktualnych cen zakupu).

O.W.U.
- ogólne warunki ubezpieczenia określające w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń
Polisa
Dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej oraz jej warunki.
Polska Izba Ubezpieczeń
Jest dobrowolnym zrzeszeniem zakładów ubezpieczeń, prowadzących - na podstawie zezwolenia Ministra Finansów - działalność ubezpieczeniową w Polsce na warunkach określonych przepisami ustawy.
Prawdopodobieństwo nastąpienia zdarzenia losowego
Metoda ustalania częstotliwości występowania określonych zdarzeń losowych jak powodzi, gradu, pożaru itd. Prawdopodobieństwo ustala się na podstawie obserwacji statystycznych prowadzonych w okresach wieloletnich.
Pro Rata Temporis
System obliczania składki ubezpieczeniowej za okresy krótsze od roku.
Prowizja (kurtaż)
Wynagrodzenie pośredników przez zakład ubezpieczeń za pozyskiwanie ubezpieczeń i doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Wynagrodzenie jest naliczane w procentach od zainkasowanych składek. Prowizja nie podwyższa wysokości składki, gdyż stanowi stały czynnik kosztów zakładu ubezpieczeń uwzględniony w każdej składce, niezależnie od sposobu i miejsca jej naliczania.
Reasekuracja
Umowa, na mocy której jeden ubezpieczyciel zwany cedentem odstępuje całość lub część ryzyka przyjętego do ubezpieczenia wraz z częścią składek innemu ubezpieczycielowi, zwanemu reasekuratorem, który w zamian zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej części świadczeń wypłacanych ubezpieczającemu.
Regres ubezpieczeniowy
Uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania zwrotu od sprawcy szkody całości lub części wypłaconego odszkodowania.
Ruchomości domowe
Pojęciem ruchomości domowych są określane m.in.: sprzęt RTV i AGD, meble, odzież, sprzęt komputerowy i fotograficzny, sprzęt sportowy, gotówka, anteny satelitarne.
Składka
Suma pieniężna należna ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową.
Sporty wysokiego ryzyka
Alpinizm, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu aparatu tlenowego, skoki bangee, speleologia, bobsleje, wszelkie odmiany skoków spadochronowych.
Suma ubezpieczenia
Ssuma wyrażona w złotych, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do pracy. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenie stanowi taki procent tej sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiło trwałe inwalidztwo.
System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko
Stosowany do ubezpieczania m. in. mienia pracowników, gotówki, nakładów inwestycyjnych. W tym systemie suma ubezpieczenia określana jest przez ubezpieczającego we własnym zakresie, przy uwzględnieniu przypuszczalnej maksymalnej straty, jaka może nastąpić wskutek zaistnienia szkody. Sumę ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ustala się niezależnie od faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczanego mienia.
Szkoda
Strata wyrządzona w ubezpieczonym mieniu przez określone zdarzenie losowe, w wyniku tej straty ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie.
Ubezpieczający
Osoba fizyczna lub prawna, którą z towarzystwem ubezpieczeniowym wiąże stosunek ubezpieczeń.
Ubezpieczenia wzajemne
Prowadzone w interesie członków wspólnoty, bez nastawienia na zysk, charakteryzują się 2 głównymi cechami:
  • ubezpieczony staje się jednocześnie członkiem towarzystwa - osoba lub podmiot zawierający umowę ubezpieczenia wzajemnego, wstępuje w dwa różne, z punktu widzenia prawa cywilnego, stosunki - prawny stosunek członkowstwa w towarzystwie oraz stosunek ubezpieczenia zawierany z towarzystwem.
  • nadwyżki powstające z operacji ubezpieczeniowej wracają do ubezpieczających w postaci zwrotów składek lub wpływają na obniżenie kosztów ubezpieczenia w następnych okresach. Umowa ubezpieczenia wzajemnego nie przenosi w pełni ryzyka na towarzystwo, lecz zostaje ono zatrzymane na poziomie wspólnoty ubezpieczeniowej, co stanowi podstawę do częściowych zwrotów składek, bądź koniecznością dopłat do składek. Cena ostateczna cedowanego ryzyka ubezpieczeniowego jest uzależniona od poziomu szkodowości we wspólnocie, poziomu kosztów prowadzenia wspólnoty oraz finansowych wyników cesji reasekuracyjnych.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Fundusz ochronny, którego zadaniem jest wypłacenie odszkodowania z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń w przypadkach szkody na osobie, gdy sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany oraz za szkody w mieniu i na osobie, gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego.
Ubezpieczony
Osoba, której życie lub zdolność do pracy jest przedmiotem ubezpieczenia osobowego. W ubezpieczeniach osobowych ubezpieczający i ubezpieczony, to najczęściej te same osoby.
Ubezpieczyciel
Zakład ubezpieczeń, który prowadząc działalność gospodarczą, za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych albo majątkowych, na podstawie umowy zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych. W świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczyciel może prowadzić w Polsce działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub głównego oddziału - oddziału zakładu ubezpieczeń z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.
Umowa ubezpieczenia
Umowa, przez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zdarzenie przewidzianego w umowie ubezpieczenia, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
Uprawniony
Osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, zakład wypłaca świadczenie.
Wniosek o ubezpieczenie
Pisemna oferta zawarcia ubezpieczenia, złożona przez osobę prawną lub fizyczną. Przyjęcie wniosku o ubezpieczenie przez ubezpieczyciela decyduje o zawarciu umowy ubezpieczenia.
Współubezpieczony
Wskazane przez ubezpieczającego dziecko, małżonek, którego życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, jednocześnie uprawnione do otrzymania świadczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego.
Wypadek
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w trakcie trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM został w 2023 roku wyróżniony w rankingu "Gwiazdy Ubezpieczeń" - organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Fotorelacja.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl