Zgłaszanie reklamacji

Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy. www.rf.gov.pl

Definicje

Klient – osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej) ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, 
Towarzystwo - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM
Reklamacja – wystąpienie skierowane do Towarzystwa przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo.

Informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji

Reklamacja może stać złożona w formie:

pisemnej – składając pismo za pośrednictwem poczty na adres :Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  CUPRUM, ul. M. Skłodowskiej – Curie 82, 59-301 Lubin, lub osobiście w siedzibie Towarzystwa,
ustnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa lub  telefonicznie na numer  telefonu 76 727 74 30.

Towarzystwo udziela odpowiedzi na Reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Termin uważa się za dotrzymany jeżeli odpowiedź została wysłana przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym powyżej, termin na udzielenie odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. 

Odpowiedzi na Reklamacje Towarzystwo udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, chyba że Klient wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM otrzymał srebrne godło QI services - usługi najwyższej jakości w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl