Aktualnie prowadzone postępowania (2):


1. Postępowanie kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM”

2. Nabór na Zastępcę Głównej Księgowej


 

Rada Nadzorcza Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” z siedzibą w Lubinie informuje o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM”

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą do Departamentu Zarządzania Aktywami KGHM Polska Miedź S.A., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48, 59-301 Lubin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM” w terminie do dnia 31.03.2023 r. do godziny 14:00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia zgłoszenia pod w/w adres.

1. Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) legitymuje się znajomością języka polskiego,
b) posiada wyższe wykształcenie uzyskane w Polsce lub uzyskane w innym państwie wykształcenie będące wykształceniem wyższym w rozumieniu właściwych przepisów tego państwa,
c) posiada co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) posiada co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze ubezpieczeniowym, innych sektorach finansowych lub w innych rodzajach działalności w ramach których wykonywane były obowiązki z dziedziny ubezpieczeń, finansów, rachunkowości, funkcji aktuarialnych i zarządzania,
e) spełnia inne niż wymienione w lit. a) – d) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych oraz:
- towarzystwach funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia,
- podmiotach prowadzących działalność maklerską w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub innej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu tejże ustawy,
- powszechnych towarzystwach emerytalnych,
- bankach,
- zakładach reasekuracji,
chyba, że osoba ta w momencie wyboru przez Radę Nadzorczą nie będzie pełniła ww. funkcji,
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
g) nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu,
h) daje rękojmię prowadzenia spraw Towarzystwa w sposób należyty.

2. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Towarzystwa klub spółki z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Towarzystwa.

3. Kandydat powinien posiadać między innymi:
a) wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie zawodowe odpowiadające sektorowi ubezpieczeń, w którym funkcjonuje Towarzystwo (preferowane jest wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub w zakresie nauk ścisłych; wykształcenie humanistyczne czy techniczne, które nie znajduje bezpośredniego zastosowania na zajmowanym stanowisku, powinno być uzupełnione wiedzą zdobytą na studiach podyplomowych, kierunkowych szkoleniach, kursach, uzyskaniem szczególnych uprawnień zawodowych),
b) doświadczenie w organach zakładów ubezpieczeń, w tym zakładów prowadzących działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, a w szczególności - w pełnieniu funkcji członka zarządu zakładu ubezpieczeń,
c) wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, w tym ich organów oraz zasad komunikacji i współpracy,
d) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
e) doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,
f) znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych,
g) znajomość    przedmiotu    działalności     Towarzystwa    Ubezpieczeń     Wzajemnych „CUPRUM” oraz sektora, w którym działa Towarzystwo,
h) wiedzę z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, underwritingu ryzyk przemysłowych, likwidacji szkód majątkowych i osobowych,
i) wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania pracy i zarządzania jakością oraz systemów informatycznych,
j) wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
k) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,
l) wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w tym regulacji unijnych.

Dodatkowymi atutami będą: znajomość języków obcych; dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub zarządzania.

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydatury następujące dokumenty zgodne z Metodyką oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (wzory dokumentów załączone do ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym):

Formularz oceny pierwotnej kandydata wraz z załącznikami:

Załącznik _PA wykształcenie,
Załącznik _PB życiorys zawodowy,
Załącznik _PC pozycja w życiorysie,
Załącznik _PD kompetencje,
Załącznik _PEu niekaralność ubezpieczenia,
Załącznik _PFu rękojmia ubezpieczenia,
Załącznik _PGu konflikt interesów,
Załącznik _PI łączenie funkcji,
Załącznik _PJ poświęcanie czasu.

Uwaga! Rekomendowane przeglądarki internetowe do pobrania powyższych załączników: Firefox, Microsoft Edge. W przypadku problemów z pobieraniem prosimy o bezpośrednie skopiowanie odnośnika (po najechaniu na odnośnik prawym klawiszem myszy wywołaj menu i wybierz : "kopiuj adres linku" lub "kopiuj adres odnośnika") i wklejenie go do paska adresu.

5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydatury oświadczenie, iż nie zachodzi w stosunku do niego żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

6. Dokumentację, w tym Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 oraz w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty potwierdzające informacje opisane w załącznikach, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty, etc.).

7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).

8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniach 06.04.2023 r. – 14.04.2023 r. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Rada Nadzorcza zastrzega możliwość przeprowadzenia poszczególnych lub wszystkich rozmów z kandydatami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o czym poinformuje kandydatów z odpowiednim wyprzedzeniem.

10. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów. W takim przypadku, o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności:
a) znajomość ram i wymogów prawnych prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
b) wiedzę o przedmiocie działalności Towarzystwa oraz o sektorze, w którym działa Towarzystwo,
c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem        i kierowaniem zespołami pracowników,
d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Towarzystwie,
e) wiedzę z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, underwritingu ryzyk przemysłowych, likwidacji szkód majątkowych i osobowych,
f) wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania pracy i zarządzania jakością oraz systemów informatycznych,
g) wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynków ubezpieczeń i rynków finansowych, w tym regulacji unijnych,
h) wiedzę i doświadczenie w zakresie marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
i) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

12. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o Towarzystwie: Statut, Sprawozdanie Finansowe za rok 2021, Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej TUW-CUPRUM za rok 2021. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: sekretariat@tuw-cuprum.pl.

13. Kandydat na członka Zarządu TUW-CUPRUM nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwi mu rzetelne wykonywanie obowiązków w TUW-CUPRUM.

14. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną w terminie 30 dni po zakończeniu postępowania zniszczone lub zwrócone na wniosek kandydata.

16. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

17. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844 z późn. zm.), Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) oraz Wytycznych EIOPA dotyczących systemu zarządzania (EIOPA- BoS-14/253 PL).

18. Administratorem danych osobowych kandydata jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM, z siedzibą w Lubinie przy ulicy Skłodowskiej Curie 82, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050696, Regon: 390294404, NIP: 6921010769, kapitał zakładowy: 27 877 500 zł (dalej: Administrator).

19. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w związku z którym kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

20. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

21. Dane osobowe kandydata mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne.

22. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez okres prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu postępowania zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane).

23. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.

24. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

25. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


 

Nabór na Zastępcę Głównej Księgowej

Oferujemy:

 • pełny etat w trybie pracy hybrydowej,
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych kompetencji,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • abonament medyczny

Wymagania:

 • kilkuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w dziale księgowości lub na stanowisku zastępcy głównego księgowego ( mile widziany staż pracy w zakładzie ubezpieczeń).
 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub z zakresu rachunkowości,
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • praktyczna znajomość regulacji prawnych, podatkowych (CIT,PIT,VAT) oraz zagadnień z ustawy o rachunkowości,
 • doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości  i sporządzaniu sprawozdań,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w tym arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, dokładności, terminowości oraz odpowiedzialności,
 • mile widziany certyfikat dyplomowanego księgowego,

Zakres obowiązków:
 

 • udział w nadzorze nad prowadzeniem pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • udział w przygotowywaniu raportów odzwierciedlających wynik finansowy zakładu,
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych wg PSR/GUS/KNF,
 • udział w przygotowywaniu raportów i analiz na potrzeby wew. i zew.,
 • weryfikacja, klasyfikacja i ewidencja zdarzeń gospodarczych,
 • weryfikacja aktywów i pasywów, nadzór nad inwentaryzacją,
 • nadzór nad prawidłowością ewidencjonowania i rozliczeń kosztów,
 • udział w naliczaniu i sporządzaniu deklaracji podatkowych (CIT,PIT,VAT),
 • współtworzenie procesów, procedur, regulaminów, zasad polityki rachunkowości, dokumentacji cen transferowych przyjętych  w TUW-CUPRUM,
 • współpraca  z organami podatkowymi i audytorami,
 • koordynacja i nadzorowanie pracy podległych pracowników (wsparcie merytoryczne).

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny.

Oferty pracy prosimy przesłać w zamkniętej kopercie na adres Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych ,,CUPRUM" w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin z dopiskiem „Nabór na stanowisko” lub elektronicznie na adres mailowy: ewa.prosniak@tuw-cuprum.pl w terminie do dnia 06.04.2023 r. Uprzejmie informujemy, ze odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych.

Przetwarzanie danych osobowych :

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych administratora pod adresem e-mail: iod@tuw-cuprum.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie obowiązku prawnego administratora - w zakresie danych wskazanych w art. 22 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz na podstawie Państwa zgody - w zakresie pozostałych danych wskazanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która będzie wyrażona poprzez wyraźne działanie, jakim jest przesłanie do administratora zgłoszenia rekrutacyjnego z odpowiednimi danymi osobowymi. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Część danych może być przetwarzana dłużej w ramach uzasadnionego interesu administratora danych, w tym związanego z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami. Nie dłużej jednak niż przez okres 9 miesięcy od zakończenia rekrutacji, Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy zaopatrują nas w różnego rodzaju usługi. Realizacja części z nich, np. wsparcie informatyczne wymaga dostępu do danych osobowych, które posiadamy. Wobec tego Państwa dane mogą być przekazywane naszym dostawcom.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w oparciu o odpowiednie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne lecz niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych niemających charakteru szczególnego w rozumieniu RODO jest dobrowolne i ich przesłanie w ramach CV lub innej formy komunikacji poczytane będzie jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w procesie rekrutacyjnym

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM otrzymał srebrne godło QI services - usługi najwyższej jakości w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl