Oferty pracy

1. Likwidator Szkód Majątkowych i Osobowych (termin złożenia dokumentów: 15.08.2017)
2. Kierownik ds. Księgowości i Finansów (termin zożenia dokumentów: 20.07.2017)
 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” poszukuje osoby na stanowisko:

Likwidator Szkód Majątkowych i Osobowych

 

 Miejsce pracy: siedziba TUW-CUPRUM, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82

 Komórka organizacyjna: Biuro Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych

 Wymiar czasu pracy: pełny etat

 Planowany termin zatrudnienia: sierpień/wrzesień  2017

 Zakres obowiązków:

 • likwidacja szkód majątkowych i osobowych – prowadzenie  wszystkich etapów postępowania m.in. lustracja miejsca szkody, ustalenie podstaw odpowiedzialności, zakresu ochrony, rozmiaru szkody i należnego odszkodowania,
 • prowadzenie dokumentacji odszkodowawczej zgodnie z ustalonymi zasadami w tym rejestracją szkód, prowadzenie korespondencji w związku z wniesionym roszczeniem, archiwizacja.
 • przygotowywanie opracowań z zakresu likwidacji, wykonywanie czynności  w zakresie organizacji szkoleń i  sprawozdań z pracy biura i analiz związanych z działalnością Biura Likwidacji Szkód

 Wymagania:

 •  wykształcenie wyższe  lub średnie,

Umiejętności:

 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów budowlanych
 • znajomość  Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word
 • prawo jazdy kat. B

Dodatkowy atut:

znajomość  Microsoft Office PowerPoint,
znajomość jęz.  angielskiego i/lub niemieckiego

Cechy pożądane:

 • samodzielne wykonywanie powierzonych zadań
 • zdolności analitycznego myślenia
 • dobra organizacja czasu pracy
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć dokumenty aplikacyjne:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 • Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Towarzystwa w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, za pośrednictwem poczty na adres Towarzystwa lub elektronicznie na adres: sekretariat@tuw-cuprum.pl. Uwaga w przypadku składania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty za datę wpływu dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę faktycznego ich dostarczenia do Towarzystwa – nie decyduje data stempla pocztowego.

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych: 15.08.2017.

Osobom składającym dokumenty aplikacyjne zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 31.08.2017 oznacza, że oferta nie została przyjęta. Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” poszukuje osoby na stanowisko:

 

Kierownik ds. Księgowości i Finansów

 

 Miejsce pracy: siedziba TUW-CUPRUM, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82

 Komórka organizacyjna: Biuro Księgowo-Finansowe

 Wymiar czasu pracy: pełny etat

 Planowany termin zatrudnienia: lipiec/ sierpień 2017

 Zakres obowiązków:

 • Bieżąca rejestracja operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakładowym planem kont, w oparciu o dokumenty sprawdzone wcześniej pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone przez osoby do tego uprawnione.

 • Prowadzenie ewidencji analitycznej zgodnie z zakresem ustalonym w zakładowym planie kont.

 • Bieżąca analiza rozrachunków z ubezpieczonymi i pozostałymi kontrahentami.

 • Bieżąca analiza rozrachunków z budżetem oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 • Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz inwentaryzacja rozrachunków i funduszy.

 • Naliczanie funduszu świadczeń socjalnych i pozostałych funduszy przewidzianych przez przepisy prawa i statutu.

 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej:

  • Środków trwałych (księga, tabela, kartoteki),

  • Wartości niematerialnych i prawnych,

  • Majątku nie kwalifikującego się do środków trwałych,

  • Ewidencji wynagrodzeń,

  • zaliczek pobranych przez pracowników.

 • Sporządzanie planu amortyzacji.

 • Uzgadnianie w IV kwartale roku obrotowego sald z kontrahentami.

 • Comiesięczne uzgadnianie stanów księgowych ze stanami polisowo-szkodowego w oparciu o wewnętrze procedury.

 • Terminowe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustaleniami GUS i KNF.

 • Prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów znajdujących się w zespole.

 • Prowadzenie archiwum zakładowego Towarzystwa.

 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Towarzystwa.

 • Bieżące księgowanie regresów czynnych oraz monitorowanie ich stanów.

 Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie o kierunku rachunkowość lub pokrewne.

 • Znajomość przepisów o rachunkowości.

 • Znajomość przepisów prawa podatkowego oraz praktyka w zakresie rozliczeń podatków (pdop., pdof, VAT, lokalne),

 • Znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz praktyka w zakresie rozliczeń ZUS,

 • Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych (bilans, RZiS, przepływy finansowe)

 • Znajomość zagadnień rozliczeń kosztów, rozrachunków z pracownikami, odbiorcami i dostawcami.

 • Udokumentowany min. 3-letni staż pracy w księgowości.

 • Umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć dokumenty aplikacyjne:

 • List motywacyjny,

 • Życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 • Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 • Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia.

 • Oświadczenia:

  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Towarzystwa w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, za pośrednictwem poczty na adres Towarzystwa lub elektronicznie na adres: sekretariat@tuw-cuprum.pl. Uwaga w przypadku składania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty za datę wpływu dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę faktycznego ich dostarczenia do Towarzystwa – nie decyduje data stempla pocztowego.

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych: 20.07.2017.

Osobom składającym dokumenty aplikacyjne zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 31.08.2017 oznacza, że oferta nie została przyjęta. Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM otrzymał srebrne godło QI services - usługi najwyższej jakości w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl