Nabór na stanowisko Ekspert/Specjalista ds. analiz finansowych

Oferujemy:

- pełny etat w trybie pracy hybrydowej,

- wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych kompetencji,

- możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- przyjazną atmosferę pracy,

- niezbędne narzędzia do pracy,

- abonament medyczny

Wymagania

- zdolności analityczne, samodzielność, odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy; szybkie przyswajanie wiedzy, umiejętność pracy pod presją czasu;

- bardzo dobra znajomość obszaru rachunkowości zarządczej oraz budżetowania,

- bardzo dobra znajomość programów informatycznych Microsoft 365 oraz umiejętności korzystania z baz danych,

- biegła obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel, znajomość Power Query, MS SQL, znajomość innych narzędzi i umiejętność ich wykorzystywania do analizy danych,

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- wykształcenie wyższe (matematyka, informatyka, ekonomia, finanse, rachunkowość)

Zakres czynności:

- naliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami, zarządzeniamii wytycznymi;

- uczestnictwo w tworzeniu i modyfikacji procedur wewnętrznych oraz narzędzi;

- tworzenie i rozwijanie narzędzi kontrolingowych,

- optymalizacja efektywności procesów raportowania i pozyskiwania danych do raportowania;

- przygotowywanie danych do wyliczenia SCR i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na potrzeby PSR i WII;

- uczestnictwo w planowaniu finansowym w zakresie PSR i WII; kontrola realizacji planowanych wartości i analiza odchyleń;

- analiza danych szkodowych i ubezpieczeniowych wykonywana cyklicznie lub ad hoc wskazanych przez przełożonego;

- badanie adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;

- monitoring i weryfikacja stopnia jakości kredytowej reasekuratorów, monitoring sytuacji finansowej reasekuratorów;

- przygotowanie analiz niezbędnych do zawarcia/odnowień programów reasekuracyjnych;

- przygotowywanie okresowych raportów dot. reasekuracji;

- badanie rentowności produktów ubezpieczeniowych;

- wykonywanie analiz przebiegu ubezpieczeń;

- sporządzanie sprawozdań i zestawień miesięcznych, kwartalnych i rocznych obowiązujących w biurze;

- sporządzanie wybranych sprawozdań do KNF i jednostek zewnętrznych oraz informacji dodatkowych do kwartalnego i rocznego sprawozdania finansowego na potrzeby PSR i na potrzeby WII

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny.


Oferty pracy prosimy przesłać w zamkniętej kopercie na adres Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych ,,CUPRUM" w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin z dopiskiem „Nabór na stanowisko Ekspert/Specjalista ds. analiz finansowych” lub elektronicznie na adres mailowy: ewa.prosniak@tuw-cuprum.pl w terminie do dnia 27.12.2023r.

Uprzejmie informujemy, ze odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych.

Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych administratora pod adresem e-mail: iod@tuw-cuprum.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie obowiązku prawnego administratora - w zakresie danych wskazanych w art. 22 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz na podstawie Państwa zgody - w zakresie pozostałych danych wskazanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która będzie wyrażona poprzez wyraźne działanie, jakim jest przesłanie do administratora zgłoszenia rekrutacyjnego z odpowiednimi danymi osobowymi. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Część danych może być przetwarzana dłużej w ramach uzasadnionego interesu administratora danych, w tym związanego z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami. Nie dłużej jednak niż przez okres 9 miesięcy od zakończenia rekrutacji, Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy zaopatrują nas w różnego rodzaju usługi. Realizacja części z nich, np. wsparcie informatyczne wymaga dostępu do danych osobowych, które posiadamy. Wobec tego Państwa dane mogą być przekazywane naszym dostawcom. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w oparciu o odpowiednie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne lecz niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych niemających charakteru szczególnego w rozumieniu RODO jest dobrowolne i ich przesłanie w ramach CV lub innej formy komunikacji poczytane będzie jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w procesie rekrutacyjnym

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM został w 2023 roku wyróżniony w rankingu "Gwiazdy Ubezpieczeń" - organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Fotorelacja.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl