Od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje ochroną:

 1. Wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, a w szczególności:
  • budynki i budowle,
  • maszyny, urządzenia, wyposażenie z wyłączeniem niskocennych składników majątku,
  • niskocenne składniki majątku,
  • wartości pieniężne,
  • nakłady inwestycyjne,
  • środki obrotowe,
  • produkcja budowlano-montażowa,
  • inwestycje rozpoczęte i inne
 2. mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
 3. mienie pracownicze rozumiane jako mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników ubezpieczającego, z wyłączeniem wartości pieniężnych.

Ubezpieczenie można zawrzeć w 4 wariantach obejmujących różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej:

 1. Zakres podstawowy obejmujący ryzyko pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna oraz upadku statku powietrznego,
 2. Zakres rozszerzony o szkody wodociągowe, który oprócz zdarzeń wymienionych w punkcie 1 chroni ubezpieczonego od szkód związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem instalacji wodociągowej, ogrzewczej, kanalizacyjnej lub technologicznej,
 3. Zakres rozszerzony o zdarzenia dodatkowe oprócz wymienionych w punkcie 1 zawiera również ochronę przed następującymi zdarzeniami: huragan, powódź, grad, deszcz nawalny, nadmierne opady śniegu, osunięcie się ziemi, lawina, , dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu,
 4. Zakres rozszerzony o szkody spowodowane tąpaniami – dotyczy oddziałów górniczych w zakresie mienia użytkowanego pod ziemią

Dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń – przedmiotem ubezpieczenia są czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny wszystkich typów. Zakres ubezpieczenia obejmuje: błędy w projektowaniu maszyny, błędy w wykonaniu montażu, krótkie spięcia i inne przyczyny elektryczne, defekty materiałów, brak wody w kotłach maszyn parowych, uszkodzenia przy montażu, demontażu maszyn i w transporcie wewnętrznym.
 • ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych – ubezpieczenie obejmuje maszyny elektryczne od szkód powstałych wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, a także wskutek działania elektryczności atmosferycznej.
Ogólne warunki ubezpieczenia
Pobierz plik PDF

Od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje ochroną:

 • wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu, a w szczególności: maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, wartości pieniężne,
 • mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
 • mienie pracownicze tj. mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników ubezpieczającego, z wyłączeniem wartości pieniężnych.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zdarzenia:

 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek.

Dodatkowo ochrona może być rozszerzona o ryzyko wandalizmu, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz o ubezpieczenie wartości pieniężnych podczas ich przewożenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia
Pobierz plik PDF

Sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje ochroną:

 • sprzęt elektroniczny stacjonarny, jak i przenośny, służący do elektronicznego przetwarzania danych (łącznie z oprogramowaniem OEM), sprzęt biurowy, urządzenia telekomunikacji, sprzęt radiowy, medyczny, sprzęt przemysłu graficznego, RTV (sprzęt transmisyjny, studia, nagrań i inne), sprzęt alarmowy, pomiarowy i automatyki przemysłowej;
 • stałe elementy lokalu od szkód powstałych w związku z kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem.

Sprzęt elektroniczny, określony w umowie, objęty jest ochroną ubezpieczeniową od zniszczenia lub uszkodzenia, wskutek zdarzeń losowych, o charakterze nagłym i niespodziewanym.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Pobierz plik PDF

Ubezpieczenia mienia w transporcie międzynarodowym (cargo)

Oferta ubezpieczenia ładunków w transporcie międzynarodowym skierowana jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które w związku z realizacją zawartych kontraktów (np. kupna/sprzedaży) lub z innych przyczyn, ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru podczas jego przewozu.

Celem ubezpieczenia ładunków jest kompensacja uszczerbku, jaki powstaje w majątku ubezpieczającego wskutek utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych (ryzyk), na jakie narażony jest towar w czasie przewozu.

Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju ładunki wywożone za granicę i przywożone do Polski środkami transportu wszystkich rodzajów: drogowym, morskim, lotniczym, kolejowym lub śródlądowym oraz tzw przewozy multimedialne tj. dokonywanego przy użyciu dwóch lub więcej różnych środków transportu.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w celu ubezpieczenia ładunku podczas jednego tylko przewozu (jednostkowa umowa ubezpieczenia). W celu ubezpieczenia ładunków określonego rodzaju podczas przewozów dokonywanych w określonym czasie, np. w ciągu roku obrotowa umowa lub umowa generalna.

Standardowo umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o Angielskie Klauzule Instytutowe (A), (B) i (C) 1.1.82,

Oferowana w nich ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1.1.82 pokrywają każde ryzyko straty przedmiotu ubezpieczenia lub szkody w przedmiocie ubezpieczenia z wyjątkiem tych, które są wyłączone tzw. klauzulą ogólnych wyłączeń, klauzulą wyłączenia niezdatności żeglugowej, klauzulą wyłączenia wojny i klauzulą wyłączenia strajku.
 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe (C) 1.1.82 pokrywają straty lub szkody z wyjątkiem wyłączonych tzw. klauzulą ogólnych wyłączeń, klauzulą wyłączenia niezdatności żeglugowej, klauzulą wyłączenia wojny i klauzulą wyłączenia strajku – spowodowane przez:
  • pożar lub eksplozję;
  • wyrzucenie na brzeg,
  • wejście na mieliznę,
  • zatonięcie lub wywrócenie się statku bądź jednostki pływającej;
  • wywrócenie się lub wykolejenie się pojazdu lądowego;
  • zderzenie lub zetknięcie się statku, jednostki pływającej lub pojazdu z jakimkolwiek obiektem zewnętrznym innym niż woda;
  • wyładunek w porcie schronienia;
  • poniesienie awarii wspólnej;
  • wyrzucenie za burtę statku.
 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe (B) 1.1.82 rozszerzają pokrycie wymienione powyżej o szkody lub straty powstałe wskutek:
  • trzęsienia ziemi,
  • wybuchu wulkanu lub osuwania się ziemi;
  • zmycia za burtę statku;
  • przedostania się wody morskiej, rzecznej lub jeziornej do wnętrza statku, jednostki pływającej, ładowni, pojazdu, kontenera lub miejsca składowania;
  • całkowitej straty jednostki ładunkowej na skutek jej wypadnięcia za burtę lub zerwania się w trakcie załadunku na statek lub jednostkę pływającą albo w czasie wyładunku ze statku lub z jednostki pływającej.

Dla wszystkich rodzajów klauzul możliwe jest rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko mechanicznego uszkodzenia lub zniszczenia ładunku podczas wykonywania operacji załadunkowych na środek transportu w miejscu nadania i/lub wyładunkowych ze środka transportu w miejscu przeznaczenia.

Ubezpieczenia ładunków w przewozie krajowym (cargo)

Oferta ubezpieczenia ładunków w przewozie krajowym skierowana jest do wszystkich podmiotów, które w związku z realizacją zawartych kontraktów (np. kupna/sprzedaży) lub z innych przyczyn, ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru podczas jego przewozu.

Celem ubezpieczenia ładunków w przewozie krajowym jest kompensacja uszczerbku, jaki powstaje w majątku ubezpieczającego wskutek utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych (ryzyk), na jakie narażony jest towar w czasie przewozu na terenie Polski.

Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju ładunki podczas ich przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia położonego w granicach Polski, środkami transportu wszystkich rodzajów: drogowym, lotniczym, kolejowym i śródlądowym, a także przewozu dokonywanego przy użyciu dwóch lub więcej różnych środków transportu.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w celu ubezpieczenia ładunku podczas jednego tylko przewozu (jednostkowa umowa ubezpieczenia) lub w celu ubezpieczenia ładunków określonego rodzaju podczas przewozów dokonywanych w określonym czasie, np. w ciągu roku (obrotowa lub generalna umowa ubezpieczenia).

Standardowo umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia w Transporcie Krajowym (Cargo).

Oferowana w nich ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • w zakresie podstawowym- dla transportów wykonywanych przez przewoźników zawodowych lub w oparciu o kartę drogową tj. transport własnym lub wynajętym środkiem transportu- obejmuje ryzyka: deszcz nawalny, huragan, lawinę, zapadanie i osuwanie się ziemi, powódź, sztorm, pożar, rabunek, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch i wypadek środka transportu. Istnieje możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu pokrycia o ryzyko kradzieży.
 • w zakresie pełnym- dla transportów wykonywanych przez przewoźnika zawodowego w oparciu o listy przewozowe - na wzór warunków angielskich, zakres pełny sformułowany na zasadzie "All Risks" czyli "wszystkich ryzyk". Oznacza to, że pokryciem objęty jest ubytek, utrata lub uszkodzenie ładunku wskutek wszystkich ryzyk nie wymienionych z nazwy, z wyjątkiem wyraźnie określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wyłączeń, takich, jak między innymi: ubytki naturalne, wada ukryta ładunku lub jego naturalne właściwości. Zarówno dla zakresu podstawowego jak i pełnego możliwe jest rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko mechanicznego uszkodzenia lub zniszczenia ładunku podczas wykonywania operacji załadunkowych na środek transportu w miejscu nadania i/lub wyładunkowych ze środka transportu w miejscu przeznaczenia.
Ogólne warunki ubezpieczenia
Pobierz plik PDF

Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

Ubezpieczenie obejmuje stanowiące własność bądź będące w posiadaniu ubezpieczającego konie. Inne zwierzęta np. bydło, owce, kozy, trzoda chlewna mogą być ubezpieczone wg uzgodnionych warunków szczególnych.

TUW-CUPRUM odpowiada za padnięcie lub ubój z konieczności zwierząt wskutek:

 1. wypadku,
 2. zdarzeń losowych w postaci ognia, wybuchu, powodzi, huraganu, piorunu, lawiny,
 3. choroby.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie:

 1. podstawowym - obejmującym szkody powstałe wskutek wypadku oraz zdarzeń losowych
 2. rozszerzonym - obejmującym szkody powstałe wskutek wypadku, zdarzeń losowych oraz choroby.

TUW-CUPRUM nie odpowiada za szkody:

 1. powstałe wskutek uboju zwierzęcia w wyniku selekcji,
 2. wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego albo osoby za które ponosi odpowiedzialność,
 3. powstałe w wyniku uboju z konieczności konia, z powodu wad wrodzonych lub zwyrodnieniowych zmian w kończynach, spowodowanych długotrwałym procesem chorobowym trwającym przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 4. będące skutkiem zaniedbania szczepień ochronnych zwierząt,
 5. powstałe na skutek zdarzeń objętych innym ubezpieczeniem,
 6. powstałe wskutek działań wojennych, trzęsienia ziemi oraz działania energii jądrowej.
Ogólne warunki ubezpieczenia
Pobierz plik PDF

Wnioski ubezpieczeniowe

Pliki do pobrania:

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia,
 2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia (w formacie PDF lub MS Word),
 3. Załącznik z wykazem ubezpieczanego mienia (w formacie MS Excel),
 4. Załączniki - pozostałe,

Ubezpieczenie mienie od ognia i innych żywiołów; maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; maszyn od uszkodzeń.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Wniosek o zawarcie umowy (PDF)

Załącznik - wykaz mienia (MS Excel)

Pozostałe załączniki (DOC)

Ubezpieczenie dróg, mostów, przepustów i budowli wodnych od ognia i innych żywiołów.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Wniosek o zawarcie umowy (PDF)

Załącznik - wykaz mienia (MS Excel)

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów (pod ziemią).

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Wniosek o zawarcie umowy (PDF)

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Wniosek o zawarcie umowy (PDF)

Załącznik - wykaz mienia (MS Excel)

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamania i rabunku.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Wniosek o zawarcie umowy (PDF)

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO) - polisa jednostkowa.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Wniosek o zawarcie umowy (PDF)

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO) - polisa obrotowa.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Wniosek o zawarcie umowy (PDF)

Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności.

Wypełnij wniosek On-line:

e-Wniosek

Ogólne warunki ubezpieczenia (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy (MS Word)

Wniosek o zawarcie umowy (PDF)

 

 

 

Czy wiesz, że...

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, którego ubezpieczający jest członkiem, wyłączone jest stosowanie wszystkich przepisów o zamówieniach publicznych.

Słownik pojęć

Wyróżnienia

TUW-CUPRUM otrzymał srebrne godło QI services - usługi najwyższej jakości w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Kontakt

Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

tel.: 76 72 77 400
tel.: 76 72 77 401
fax: 76 72 77 410
sekretariat@tuw-cuprum.pl